Akcjonariat

Lista osób uprawnionych do głosowania na WZA posiadających co najmniej 5% liczby głosów:

Stan na dzień 6 października 2014r.

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Marek Kwiatkowski 22 298 283 50,36 22 298 283 50,36 03.10.2014
Efraim Sagi 10 969 479 24,77 10 969 479 24,77 06.10.2014
Tali Sagi 9 580 588 21,64 9.580.588 21,64 30.09.2014
Pozostali - 3,23 - 3,23 -

Lokaty Budowlane – wyemitowane dotychczas akcje*

468 750 akcji zwykłych na okaziciela serii A
468 750 akcji zwykłych na okaziciela serii B
648 200 akcji zwykłych na okaziciela serii C
755 653 akcji zwykłych na okaziciela serii D
1 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
36 388 400 akcji zwykłych na okaziciela serii F
4 447 222 akcji zwykłych na okaziciela serii G
44 276 975 Razem

Lokaty Budowlane – akcje dotychczas dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect

468 750 akcji zwykłych na okaziciela serii B
648 200 akcji zwykłych na okaziciela serii C
755 653 akcji zwykłych na okaziciela serii D
1 872 603 Razem

Stan na dzień 05.12.2011r.
* o wartości nominalnej 0,32 złotych każda

Animator na rynku NewConnect
Copernicus Securities S.A.